Poslanie a pôsobnosť

Vytlačiť

POSLANIE SAPV

 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) je zriadená na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky zo dňa 28.12.1990 s účinnosťou od 01.01.1991 na dobu neurčitú. Hlavným poslaním SAPV je starať sa o sústavný rozvoj a realizáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti jej pôsobnosti, najmä:


Vlastnú vedecko-odbornú činnosť SAPV vykonávajú jej vedecké orgány - odbory, ustanovené spravidla podľa vedných oblastí, ďalej komisie a pracovné skupiny vytvárané pre konkrétnu činnosť a úlohy.

Odbory schvaľuje Valné zhromaždenie členov SAPV. Predsedu odboru volia členovia odboru a menuje predseda SAPV.

Komisie a pracovné skupiny Predsedníctva vytvára Predsedníctvo SAPV a ich členov menuje predseda SAPV.

Odbory môžu vytvárať sekcie. Členov sekcií vrátane predsedov menuje predseda odboru. Odbory a sekcie tvoria členovia SAPV a ďalší vedeckí a odborní pracovníci schválení príslušným odborom. 

 


  

 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

NA ROKY 2016 - 2019

Vybrané časti týkajúce sa lesného hospodárstva,výskumu a vývoja.

 

 

Pôdohospodárska politika

 

Slovensko je prevažne vidieckou krajinou. Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky.

 

.....

 

 

 

 

Politika podpory výskumu a inovácií

 

 

     - zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj po vyhodnotení skúseností z praxe,

 

     - do roku 2020 zvýšenie podielu celkových výdavkov na výskumu a vývoj,

 

     - zmena podielu aplikovaného a základného výskumu v zmysle priblíženia sa k európskym štandardom.