Poslanie a pôsobnosť

Vytlačiť

POSLANIE SAPV

 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) je zriadená na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky zo dňa 28.12.1990 s účinnosťou od 01.01.1991 na dobu neurčitú. Hlavným poslaním SAPV je starať sa o sústavný rozvoj a realizáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti jej pôsobnosti, najmä:

 • aktívne sa zúčastňovať na vytváraní koncepcie a stratégie poľnohospodársko-potravinárskych, veterinárnych, lesníckych a vodohospodárskych vied,
 • spracovávať koncepcie a posudzovať vedecko-technické programy rozvoja poľnohospodárstva,
 • vypracovávať prognózy vedecko-technického rozvoja a na ich základe navrhovať koncepcie vedecko-technickej politiky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti svojej pôsobnosti,
 • v spolupráci s vysokými školami a SAV vytvárať podmienky pre vzájomnú súčinnosť v oblasti výskumu, vývoja a výchovy vedeckých pracovníkov,
 • poskytovať poradenské služby pre ústredné orgány Slovenskej republiky, vypracovávať vedecké a odborné stanoviská, expertízy, návrhy a posudky,
 • vykonávať funkciu vedeckého poradného orgánu vedenia MP SR a zastupovať rezortnú výskumnú základňu vo vládnych a medzinárodných organizáciách,
 • zaujímať stanoviská k zriaďovaniu, začleňovaniu a zrušovaniu výskumných a vývojových pracovísk v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva,
 • oceňovať vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti,
 • navrhovať vedecké a vedecko-technické kvalifikačné stupne,
 • zverejňovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti a starať sa o ich popularizáciu cestou vedeckých a odborných podujatí,
 • vykonávať ďalšie úlohy, ktorými MP SR poverí SAPV a ktoré vyplývajú z postavenia a funkcie jej orgánov.


Vlastnú vedecko-odbornú činnosť SAPV vykonávajú jej vedecké orgány - odbory, ustanovené spravidla podľa vedných oblastí, ďalej komisie a pracovné skupiny vytvárané pre konkrétnu činnosť a úlohy.

Odbory schvaľuje Valné zhromaždenie členov SAPV. Predsedu odboru volia členovia odboru a menuje predseda SAPV.

Komisie a pracovné skupiny Predsedníctva vytvára Predsedníctvo SAPV a ich členov menuje predseda SAPV.

Odbory môžu vytvárať sekcie. Členov sekcií vrátane predsedov menuje predseda odboru. Odbory a sekcie tvoria členovia SAPV a ďalší vedeckí a odborní pracovníci schválení príslušným odborom. 

 


  

 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

NA ROKY 2016 - 2019

Vybrané časti týkajúce sa lesného hospodárstva,výskumu a vývoja.

 

 

Pôdohospodárska politika

 

Slovensko je prevažne vidieckou krajinou. Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky.

 

.....

 

 • Vláda vníma les ako integrálnu súčasť vidieckeho prostredia, kde je potrebné hospodáriť podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja tak, aby bola zabezpečená permanentná distribúcia ostaných verejnoprospešných funkcií lesov pre spoločnosť.
 • Vláda bude venovať  pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.
 • Vláda podporí ekologizáciu a ekonomiku lesnej výroby a prírode blízke obhospodarovanie lesov ako súčasť sofistikovanej lesnej ekonomiky.
 • Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.
 • Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne - direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR. 
 • Vláda bude podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny ako nástroja na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

 

 

 

Politika podpory výskumu a inovácií

 

 • Vláda  vníma vedu, výskum a inovácie ako nadrezortné kategórie. Vláda sa preto v súlade so Stratégiou inteligentnej špecializácie SR (RIS3) zasadí o vzájomné inštitucionálne prepojenie a nadrezortnú koordináciu prípravy a realizácie štátnej politiky v tejto oblasti. Pritom vychádza z toho, že výskumné a inovačné aktivity nie je možné obmedziť iba kompetenčným rámcom MŠVVaŠ SR a MH SR, pretože sú vykonávané aj v pôsobnosti MPRV SR, MŽP SR, MZ SR, MDVRR SR, MV SR resp. aj v ďalších rezortoch a ÚOŠS. V tejto oblasti bude preto účinne využité pôsobenie splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie(SVVI). Výskum a inovácie majú interdisciplinárnu povahu a budú realizované v úzkej spolupráci príslušných ministerstiev,  ÚOŠS a SVVI so SAV, vysokými školami, výskumnými inštitúciami štátneho,  verejného a súkromného sektora, ako aj so zástupcami podnikateľského prostredia. Cieľom výskumných a inovačných aktivít bude posúvanie hraníc poznania tvorbou nových poznatkov, materiálov, technologických, diagnostických a liečebných postupov, ako aj nových poznatkov umožňujúcich riešenie spoločenských problémov s potenciálom pre budúce aplikácie v hospodárskej, spoločenskej a decíznej sfére.
 • Vláda sa zasadí o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu v ukotvených, ako aj perspektívnych oblastiach hospodárstva:

 

     - zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj po vyhodnotení skúseností z praxe,

 

     - do roku 2020 zvýšenie podielu celkových výdavkov na výskumu a vývoj,

 

     - zmena podielu aplikovaného a základného výskumu v zmysle priblíženia sa k európskym štandardom.

 

 • Vláda  bude pokračovať v napĺňaní cieľov RIS3 s dôrazom na dopracovanie a implementáciu jej Akčného plánu. S cieľom zefektívnenia celého systému  výskumu, vývoja a inovácií SR vrátane oblastí, ktoré nie sú pokryté v RIS3 vláda bezodkladne zabezpečí, aby medzinárodne uznávaná inštitúcia vykonala audit tohto národného systému. Následne bude navrhnutá optimalizácia a zjednodušenie riadiacej štruktúry systému aj so zreteľom na záujem o zvýšenie súkromných investícií do výskumu a inovácií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Výsledky auditu budú využité na vytvorenie komplexnej celoštátnej stratégie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktorá bude riešiť aj systém hodnotenia výskumných organizácií. Cieľom bude efektívne použitie zdrojov štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len „VaI“) v prospech podpory projektov, oblastí a odborov prispievajúcich k hospodárskemu rastu SR, na výrazné zvýšenie súťažného financovania. Týmto sa dosiahne zníženie fragmentácie tém, podpory a požadovanej infraštruktúry. Súčasťou auditu bude identifikácia špičkových slovenských vedecko-výskumných kolektívov a jednotlivcov na základe objektívnych údajov dostupných v medzinárodne akceptovaných databázach v oblasti základného výskumu a na základe posúdenia ich inovačného potenciálu a ekonomických prínosov v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja.
 • Bude zavŕšený proces prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách a následne sa uskutoční transformácia SAV, ktorá spolu s vysokými školami tvorí základ výskumného potenciálu SR.
 • Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť dlhodobému strategickému výskumu a vývoju v oblasti vnútornej bezpečnosti a rozvoju nástrojov civilnej ochrany s primárnym zameraním na ochranu obyvateľov, ich majetku, kritickej infraštruktúry a životného prostredia.
 • Vláda podporí výskum na vysokých školách ako nevyhnutný predpoklad zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, osobitne doktorandského štúdia ako jeho najvyššieho stupňa.
 • Bezodkladne bude dokončené hodnotenie využívania výskumnej infraštruktúry financovanej zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2007-2013. Výsledky hodnotenia budú uplatnené pri implementácii ako existujúcich, tak aj pripravovaných projektov EŠIF 2014-2020 zameraných na rozvoj výskumnej infraštruktúry a jej využívanie.
 • Vláda  posúdi možnosti legislatívnych úprav, ktoré by umožnili, aby infraštruktúra výskumu obstaraná z prostriedkov Európskej únie mohla byť za odplatu využitá súkromným (podnikateľským) sektorom.
 • Vláda  prijme opatrenia na cielenú podporu projektov špičkových výskumných tímov v oblasti základného výskumu a aplikovaného výskumu reagujúceho na špecifické potreby hospodárskej praxe v súlade s RIS 3 a tiež spoločenskej praxe. Vláda bude vo všeobecnosti podporovať výskum, vývoj a inovácie prispievajúce k hospodárskemu rastu SR a bude podporovať aj excelentný výskum zameraný na rozvoj poznania, vzdelávania, a tiež excelentný výskum s aplikačným potenciálom zameraný na riešenie celospoločensky významných tém. V súlade so schválenou  stratégiou RIS3  sa postupne dosiahne vyváženosť medzi základným výskumom a výskumom zameraným na inovácie v podiele analogickom s obdobnými štátmi. Týmto sa vytvoria podmienky pre zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov.
 • Vláda  zabezpečí stabilné a predvídateľné financovania excelentného výskumu. Zabezpečí tiež efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov pre VaI. Vláda príjme opatrenia na zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenia procesov pri implementácii projektov financovaných z verejných zdrojov, najmä EŠIF, vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb potrebných pre VaI.
 • Vláda vynaloží úsilie na posilnenie financovania výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.
 • Vláda zabezpečí prijatie štátnej stratégie financovania VaI tak, aby pri zohľadnení pravidiel EŠIF, ktoré neumožňujú dostatočné financovanie potrieb VaI v rozvinutejšom regióne, bolo pre Bratislavu, ako miesta s najväčšou koncentráciou výskumných kapacít v SR, zabezpečené primerané financovanie zo zdrojovštátneho rozpočtu.
 • Vláda  vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj priemyselného výskumu, vývoja a inovácií a prenastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu v tak ukotvených,ako aj perspektívnych oblastiach hospodárstva. Po vyhodnotení skúseností z praxe vláda zváži zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj.
 • Prioritou vlády bude podpora aplikovaného výskumu s priamym dopadom na  priemysel a hospodárstvo celkovo, založeným na výsledkoch excelentného výskumu, a vytvorenie podmienok pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu jednotlivých aktérov. To umožní podporu technologických inovácií ústiacich do nových výrobkov a služieb, vznik nových firiem aj prostredníctvom inkubátorov. Určujúce pritom budú oblasti špecializácie podľa RIS3.
 • V oblasti priemyselného výskumu financovaného z OP VaI bude určujúce pôsobenie hospodárskej sféry, pričom sa navrhne a uplatní pružná schéma na vytváranie konzorcií podnikov a výskumných inštitúcií na riešenie inovačných potrieb hospodárstva. V oblasti inovácií vláda zadefinuje jednoznačnú kompetenčnú zodpovednosť ministerstva hospodárstva SR za túto oblasť.
 • Vláda  bude aktívne aj s využitím významnej čiastky zo zdrojov EŠIF podporovať priemyselný výskum, vývoj a inovácie najmä u dodávateľov v národohospodársky významných oblastiach. Cieľom bude permanentné zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov a udržanie, resp. rast zamestnanosti.
 • Vláda v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami zabezpečí spracovanie analýzy zameranej na identifikáciu a inovačný potenciál subdodávateľských reťazcov pozostávajúcich z podnikov pôsobiacich v SR, ktoré sú dodávateľmi pre finalizujúce ukotvené, resp. perspektívne odvetvia hospodárstva. Na tomto základe budú definované podporné schémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre tieto subjekty.
 • Dôležitým prvkom výskumnej a inovačnej činnosti je ochrana duševného vlastníctva. Vláda prijme dlhodobú národnú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva ako systémový prierezový nástroj v oblasti koordinácie aktivít súvisiacich s cielenou podporou výskumu a  inovácií, ich využívania a ochrany. Budú sformulované ciele skvalitnenia vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva v školskom a podnikateľskom sektore vrátane nástrojov na posilnenia  súdnej a mimosúdnej vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. 


 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright © 2011 NLC | Všetky práva vyhradené