Členstvo

Vytlačiť

Odbor lesníctva SAPV

 

Odbor lesníctva SAPV  má 56 členov (k 11.X.2016). Z toho je 29 členov SAPV (14 riadnych, 8 čestných a 7 emeritných) a 27 ďalších členov odboru. Členskú základňu tvorí: 19 pracovníkov rezortnej VVZ, 8 z univerzitných pracovísk, 2 z pracoviska SAV, 2 zo štátnej správy, 6 z lesníckej praxe a 19 bývalých popredných pracovníkov a osobnosti lesníckej vedy.

Predsedníctvo odboru vo funkčnom období 2016 - 2018 tvoria: dr. Ing. Tomáš Bucha - predseda, prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. - podpredseda, Ing. Marián Radocha, CSc. - tajomník.

 

V rámci OL SAPV bolo konštituovaných  a pracuje 6 sekcií:

Názov sekcie

predseda

Sekcia biodiverzity a ekológie lesných ekosystémov (BELE)

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.

Sekcia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL)

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Sekcia integrovanej ochrany lesov (IOL)

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Sekcia lesníckej politiky a  ekonomiky (LPE)

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

Sekcia trvalo udržateľného manažmentu zveri (TUMZ)

Ing. Peter Kaštier, PhD. 

Sekcia environmentálnej techniky a technológie (ETT)

Ing. Marián Radocha, CSc.

 

Členskú základňu sekcií tvoria členovia SAPV, ostatní volení členovia odboru a ďalší členovia, poprední odborníci výskumu a štátnej správy a praxe.