Aktivity

Vytlačiť

  Plán činnosti OL SAPV na roky 2016 - 2018

 
Schválené na rokovaní OL - 25.X. 2016
  1. Konštituovanie odboru, sekcií, voľba členov odboru, voľba predsedov sekcií, doplnenie členov sekcií a ich menovanie.
  2. Zasadnutia predsedníctva odboru, prerokovanie aktuálnych problémov, príprava plenárneho zasadnutia odboru – minimálne 2 krát ročne a podľa aktuálnej potreby.
  3. Plenárne zasadnutie odboru - minimálne 2 krát ročne a podľa aktuálnej potreby.
  4. Príprava na valné zhromaždenia členov SAPV, doplňujúce voľby do SAPV – výber kandidátov, obnova členskej základne OL SAPV.
  5. Príprava a realizácia odborného programu na zasadnutiach OL SAPV (nosný referát, koreferáty, diskusia). Výber tém prispôsobiť rozpravám Valných zhromaždení SAPV s dôrazom na implementáciu RIS3 a plnenie strategických cieľov Národného lesníckeho programu a Národného programu využitia potenciálu dreva.
  6. Účasť členov OL SAPV pri spracúvaní a pripomienkovaní strategických koncepčných materiálov v rámci pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, smerovania vedy a výskumu na MŠ SR, v rámci SAV a ďalších významných inštitúcií v novom programovacom období 2014-2020 (Horizont 2020, Dunajská stratégia, PRV 2014-2020, Stratégia výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020 resp. Inovačná stratégia SR na roky 2014-2020, Akčný plán pre výskum, vývoj a inovácie MPRV SR, SK-Roadmap).
  7. Sprostredkovanie a podpora spolupráce pracovísk rezortnej VVZ s pracoviskami SAV a univerzít v kontexte programov nového programovacieho obdobia vymenovaných v bode 6 - spoluorganizácia pravidelných ročných stretnutí predsedníctiev SAV a SAPV.
  8. Udržiavanie kontaktov a rozširovanie spolupráce s ČSAZ a sesterskými inštitúciami pôsobiacimi v zahraničí - spoluorganizácia workshopov, seminárov a podpora pracovných ciest členov OL.
  9. Spoluprácaodborná pomoc pre Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR vrátane podpory pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych materiálov v rezorte pôdohospodárstva a životného prostredia.
  10. Zapájanie sa do aktivít lesníckych organizácii pri presadzovaní a obhajovaní záujmov a potrieb lesníckej vedy a lesníctva na Slovensku, pri organizovaní vedeckých, odborných a popularizačných aktivít - účasť na podujatiach Noc Výskumníkov, Lesnícke dni, Víkend otvorených parkov a záhrad.

 

 28. október 2016

Dr.Ing. Tomáš Bucha, predseda OL

__________________________________________________________________________________________